​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ សារព័ត៌មានថៃបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រកម្សាន្ដរបស់ខ្លួនដែលល្បីបំផុតថា តារាស្រីសិ.ច ជប៉ុន ដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងពិភពសិល្បៈភាពយន្ដ AV ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬភាពយន្ដអា.ស.អា.ភា.សនោះ បានប្រកាសប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថានាងត្រូវការសម្ដែងរឿងជាមួយកំឡោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន រួមមានប្រទេស ថៃ កម្ពុជា វៀតណាម ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី…។

តារាស្រីរូបនេះមានឈ្មោះថា Brenna Sparks មានវ័យ 25 ឆ្នាំ បានចូលប្រឡូកក្នុងការសម្ដែងរឿងក្ដៅ សា ច់ នេះរយៈពេល ១ ឆ្នាំជាងហើយ។

នាងទទួលបានអ្នកគាំទ្រអ្នកជាច្រើននាក់ ហើយក៏ក្លាយជាតារាស្រីដែលលក់ភាពយន្ដរបស់ខ្លួនបានដាច់ ជាច្រើនបន្ទះជាងគេផងដែរ។ នាងបានបញ្ជាក់អះអាងថា នាងត្រូវការបុរសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន មិនត្រូវការបុរសជប៉ុនទៀតទេ តែយ៉ាងណាមិញប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកបន្ដិច។